بسته بودن توابع حساس در سرور

بسته بودن توابع حساس در سرور